Su Deposu Temizliği ve Dezenfektasyonu

Su Deposu Temizliği ve Dezenfektasyonu

Geçmiş dönemlerde su sıkıntısı nedeniyle apartman, iş yeri,kamu kurum ve kuruluşlarında su stoklama gayesi ile yapılan su depolarına gerekli özen gösterilmediği ve yıllarca ihmal edildiği ortaya çıkmıştır.
Bu ihmalden dolayı su depoları dış etkenler nedeniyle tortu,yabancı maddeler ve bakteri yuvasına dönüşmüştür.
Uzun süre temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmayan su depolarında fiziksel ve kimyasal kirlenmelerin meydana gelmesi ve klor aktivitesinin azalmasıyla tifo,kolera,sarılık,lejyoner v.b. hastalıkların oluşmasına sebep olmaktadır.
Musluklarımızdan akan suyu her ne kadar içme sekte dişlerimizi fırçalamakta, meyve ve sebzelerimizi yıkamakta, duş almakta. Bebeklerimizi yıkamakta ve daha bir çok sağlığımızı yakından ilgilen alanlarda kullanmaktayız.
Binaların önüne kadar temiz gelen suyu eğer depoları ve tesisatınızı temizletirseniz depolardaki suyu gönül rahatlığıyla tükete bilirsiniz.

   Sağlık Bakanlığı 2007/67 sayılı genelge kullanım suyu depolarını yılda iki kez temizletmesi ve dezenfekte ettirmesi yönündedir. 27940 sayılı Biyosidal Ürün Kullanım Usul ve Esasları yönetmeliğine göre temizlik ve dezenfektasyon işlemi 1. Ana gurup dezenfektan ve genel biyosidal ürünler uygumla izin belgesine sahip kurumlar veya firmalar tarafından yaptırılarak ,dezenfeksiyon raporu Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan firmalar tarafından Ek1 raporu ile resmi olarak belgelendirilmektedir.

      Sayın yetkili firmamız Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu 1. Ana gurup Dezenfektasyon Ve Genel biyosidal ürünler uygulama izin belgesine sahiptir. Eğitimli ve deneyimli personellerimizle, Sağlık bakanlığından onaylı  biyosidal ürünlerle profesyonel su deposu temizliği ve dezenfektasyon hizmeti sunmaktayız

TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKTESİYLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

 • Sağlık Bakanlığı 2007/67 sayılı genelge kullanım suyu depolarını yılda iki kez temizletmesi ve dezenfekte ettirmesi yönündedir. 27940 sayılı Biyosidal Ürün Kullanım Usül ve Esasları yönetmeliğine göre temizlik ve dezenfektasyon işlemi 1. Ana gurup dezenfektan ve genel biyosidal ürünler uygumla izin belgesine sahip kurumlar veya firmalar tarafından yaptırılarak ,dezenfeksiyon raporu Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan firmalar tarafından Ek1 raporu ile resmi olarak belgelendirilmektedir. Ek1 formu Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş tarih ve sayı numarası ile bakanlığın denetlemelerde ibrazını istediği belgedir.
 • 13 MAYIS 2015 29354 LEJYONER HASTALIGI KONTROL USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 7 – (1) Konaklama birimlerinde, Müdürlüklerce legionella konusunda yapılacak en az 8 saatlik eğitimi almış en az lise mezunu bir personel bulundurulur. Bu personel, ilgili konaklama biriminde lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaların tümünden sorumludur. Bu sorumluluk konaklama birimi sahibinin ya da isletmecisinin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Konaklama biriminde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasından sorumlu kişi ile birlikte konaklama biriminin risk değerlendirmesini yapmakla sorumludur.

(2) Yataklı sağlık kurumlarında bu görev hastane teknik servisi ve hastane yönetiminin aktif katılımı ile enfeksiyon kontrol komiteleri tarafından yürütülür.

(3) Konu ile ilgili görevlendirilen sorumlu personelin isimleri Müdürlüğe bildirilir.

 • Rutin koruyucu önlemler
  MADDE 8 –
  (1) Konaklama biriminin faaliyette olduğu surece alınacak rutin koruyucu önlemler şunlardır:

 1. a) Dipte oluşan çamur tortusunu azaltmak veya boşaltmak için su tanklarının uygun bir noktasında tahliye muslukları bulunur. Soğuk su tankları en az yılda iki kez, sıcak su tankları ise en az yılda uc kez

boşaltılır, temizlenir ve dezenfekte edilir. Sediment birikiminin fazla olması durumunda bu sureler kısaltılır. b) Su dağıtım sisteminin herhangi bir yerinde su akımının durduğu ya da çok yavaş olduğu kısımlar (olu- bağlantı/boşluk) olmayacak şekilde düzenleme yapılır. Fiziksel kontroller her ay yapılır. Sistemin dezenfeksiyonu ise en az yılda bir kez yapılır.

 1. c) Eğer bir sıcak su tankı veya sıcak su sisteminin bir kısmı bir hafta veya daha uzun bir sure ile bakım ve benzeri nedenlerle devre dışı kaldıysa; yeniden kullanıma sokulduğu andan itibaren suyun sıcaklığı en az bir gün sure ile 70°C’ın üzerinde tutulur.
 2. c) Sıcak su tanklarında bulunan suyun sıcaklığı yıl boyunca en az 60°C düzeyinde tutulur. Sıcak su tanklarına geri donen su en az 50°C olur.
 3. d) Sıcak su ısıtıcı tanklarında; eğer soğuk su girişi veya sıcak su donuşbağlantısı doğru yapılmamışsa durgunluk olabileceğinden; bu durgunluk, bağlantı noktalarının değiştirilmesi ile giderilir. Fiziksel kontroller her ay yapılır.
 4. e) Kullanılmayan odalardaki musluk ve duşbaslıklarından sıcak ve soğuk suyun her gün 3-5 dakika akıtılması sağlanır.

LEGİONELLA İLE MÜCADELEDE YIL İÇERİSİNDE RUTİN

YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

 

KULLANIM SOĞUK SUYU:

 1. Tesis soğuk su tankları, yılda en az bir kez olmak üzere temizliğe tabi tutulmalıdır. Yapılması gereken temizlik ( Ek A)’ da yer almaktadır.
 2. Su depoları, günlük maksimum su tüketiminin su depolanıyorsa, mevcut su içinde sürekli bir dezenfeksiyon sağlanmalıdır ( Klor + Monokloramin) ve depodaki suyun kendi içinde günde en az 1-2 kez sürekli sirkülasyon sağlanmalıdır.
 3. Su depoları, temiz bir mahalde ve yerden yükseltilmiş olmalıdır. Depoların dış etkenlerden kirlenmesine olanak tanınmamalıdır.
 4. Soğuk suyun 20 °C nin altında depolanmamasına dikkat edilmelidir.ve sıcaklığı günde 2 kez ölçerek kayıt altına almalıdır.
 5. Tüm su boruları izole edilmelidir. Böylece yoğuşma önlenerek korozyon riski azaltılır. Bu ise tesisin ömrünü uzatır ve Legionella’nın çoğalmasını engelleyen bir faktördür.
 6. Su dağıtım sisteminde; su akımının olmadığı veya çok yavaş olduğu noktalar var ise bu noktalar tespit edilerek ortadan kaldırılmalıdır.
 7. Kullanılmayan lavabo ve musluklardan su her gün 5 dk. Akıtılmalıdır.

KULLANIM SICAK SUYU:

 1. Sıcak su tankları üzerinde bir drenaj (boşaltma) hattı bulunmalıdır ve tanklar belli periyotlarda (3 ayda bir) drene edilerek (boşaltılarak) dipte oluşan çamur tortusu (sediment) boşaltılmalıdır ve tank çevrelerinde oluşan kireç ve tortu temizlenmelidir. Yapılması gereken işlem ( Ek B) de yer almaktadır.
 2. Sıcak su tankları (Boyler) iç yüzeyleri , kir tutmayan ve temizlene bilen bir malzemeyle kaplanmalıdır.
 3. Haftada bir sıcak su tankları su sıcaklığı 70 °C (24 saat boyunca) Düzeyinde tutulmalıdır.
 4. Sıcak su tanklarında su sıcaklığı her zaman minimum 60 °C, dönüş suyu sıcaklığı ise minimum 50  °C olmalıdır.
 5. Kullanım sıcak suyu; son kullanım noktasına yeterli ısıda ulaşmıyorsa, su haftada bir 5 dk. Akıtılarak yıkama yapılmalıdır.
 6. Tüm sıcak su boruları izole edilmelidir.
 7. Sirkülasyon pompa yedekleri, sürekli çalışmaz durumda bırakılmamalıdır. Haftada bir pompalar dönüşümlü kullanılmalıdır.

FANCOİLLER VE SPLİT KLİMALAR:

 1. Minimum 6 ayda bir. Fancoil ve split klima iç üniteleri, kir ve tozlardan arındırılması için alüminyuma zarar vermeyen bir kimyasal (Cappel P115) ile temizlenmelidir. Yapılması gereken işlem (Ek C) de yer almaktadır.
 2. Fancoil ve split klima iç üniteleri, minimum 6 ayda 1 nonoxidising bir biocid (Teknophos BC90) ile dezenfekte edilmelidir. Yapılması gereken işlem (Ek d) de yer almaktadır.
 3. Fancoil ve stlip klima yoğuşma tavaları içerisine; yoğuşan suda oluşabilecek mikrobiyolojik kirlenmeyi ve drenaşların (boşaltma) çıkışlarının tıkanmasını engelleyecek bir biocid (Teknophos HBT&HBT Plus) konulmalıdır.

SOĞTMA KULELERİ :

 1. Soğutma kulesi suyu , çalıştığı süre boyunca , kireç ve korozyon önleyici bir kimyasal şartlandırma programına tabi tutulmalıdır.
 2. Soğutma kulesi suyu, çalıştığı süre boyunca, biyolojik aktivasyonu engelleyici bir biyocid ile dezenfeksiyona tabi tutulmalıdır.
 3. Toplam su miktarı; kule havuzu ve kondenser ile, ara tesisattaki su dahil edilerek kule üzerinde belirtilmelidir. Bu, kullanılacak olan kireç ve korozyon inhibitörleri ve biocidlerin dozlanmaları açısından önemlidir.
 4. Kullanımda olan soğutma kuleleri , Yılda enaz 2 kez kimyasal ve mekanik temizliğe tabi tutularak (Teknophos C28) tortu ve sediment sistemden uzaklaştırmalıdır.

DUŞ VE ARMATÜRLER:

 1. Yılda enaz bir kez olmak üzere; Duş başlıkları ve armatür filitreleri üzerindeki tortu ve sediment, uygun bir kireç çözücü ( Teknophos C28) önce temizlenmelidir. Yapılması gereken işlem (Ek F) de yer almaktadır.
 2. Duş başlıkları, armatürler, lavbo ve küvet giderleri , haftalık peryotlarda, uygun bir nonoxidising bir biocid (Teknophos BC 85) İle dezenfekte edilmelidirç Yapılması gereken işlem (Ek G) de yer almaktadır.

FİRMAMIZIN LEGİONELLA İLE MÜCADELEDE ve KULLANIM SULARININ  YIL İÇERİSİNDE RUTİN YAPTIĞI  UYGULAMALAR

 

EK A SOĞUK SU DEPOLARI :

 1. Depo içerisindeki su Boşaltım vanası açılarak tamamen boşaltılır.
 2. Su boruları boşaltılmalı; bunun için tüm pompalar sökülmeli ve bodrum ve zemin kattaki tüm musluklar açılır.
 3. Sistemin boşaldığı gözlendikten sonra tüm musluklar kapatılır.
 4. Depo iç yüzeyleri uygun bir asidik temizleyici (Teknophos C28) ile mevcut tortu tabakası temizlenir.
 • Bu işlem Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumundan Ana gurup  dezenfektan ve diğer biyosidal ürünler uygulama izin belgesine sahip firma tarafından yapılması gerekmektedir.
 • Temizlik yapacak personelimiz , öncelikle tek kullanımlık elbise, eldiven , steril çizme ve asit gazlarını absorbe edebilecek bir kaz maskesi giyer.
 • B iyosid ürün uygun bir konsantrasyonda (1/1 – ¼) su ile seyreltilerek depo iç yüzeylerine fırça ile tortular gidene kadar sürülür.
 • Depo içi boşaltılarak tüm kirler dışarı atılır ve depo tamamen tekrar taze su ile doldurulur.
 • Dolu olan depo boşaltma vanaları açılarak tekrar boşaltılır.
 1. Pompalar monte edilmelidir, depolar ve tesisler tekrar yeniden doldurulur.
 2. Depo içerisinde serbest klor konsantrasyonu 5 ppm (mg/lt) olacak şekilde şok klorlama yapılmalıdır( %15 lik sıvı klor 1m3 su hacmi için -50 gr. Sıvı klor)
 3. Biraz beklenildikten sonra suyun tonajına göre monokloramin olacak şekilde Teknophos MC 20  tozlanır.
 • Tesisatın en uzak noktalarından başlanarak , musluklar, duşlar,rezervuarlar ve bahçe sulama fiskiyeleri açılarak suyun 5 dk. Süre ile tüm tesisattan akmaları sağlanmalıdır.
 • En uzak noktadaki monokloramin seviyesi istenilen seviyeye ulaştığında tüm tesisat kapatılır.
 • Sistem içerisinde su 24 saat bekletildikten sonra , su sistemleri tamamen boşaltılır.
 • Depo ve tesisat tekrar doldurularak, son kullanım noktasında 2.0 ppm (mg/lt) monokloramin olacak şekilde dozaj pompası ayarlanmalıdır.

EK B- SICAK SU TANKLARI:

 1. Sıcak su tankları içerisinde mevcut su, öncelikle boşaltılarak tortu ve pislikler uzaklaştırılmalıdır.
 2. Tank hacmi,1/10 u Teknophos C28 (kireç taşı ve kreç cözücü) olacak şekilde su ile tekrar doldurularak, su 4-5 saat kadar pompa ile sirküle edilir
 3. Tank içerisindeki su tamamen boşaltılarak taze su ve Teknophos RPH47 tekrar doldurulur ve sistem içerisinde PH nötralizasyonu sağlanır.
 4. Tank içerisinde su boşaltılarak taze su alınır . Sistem devreye alınmaya hazırlanır.

EK C-EVAPORTÖR TEMİZLİĞİ (FANCOİL VE SPLİT KLİMALAR):

 1. Bir el pompası haznesinde 1 birim alüminyum yüzey temizleyici (cappel p115)-10 birim’e kadar soğuk veya sıcak su ile karıştırılarak evaporatörün kanatçıkları arasına basınçlı olarak püskürtülür.
 2. Karışımın evaporatörün kanatçıkları arasında köpürerek işlemlerini yerine getirmesi beklenir.
 3. Takriben5 dk kadarsonra yüzey üzerine su püskürtülerek mevcut kir ile bile birlikte tava içeresine akması sağlanır.

EK C-EVAPORTÖR DEZENFEKTASYONU (FANCOİL VE SPLİT KLİMALAR):

 1. Bir el pompası haznesi dezenfektan (Teknophos BC90) (hazır solüsyon) evaporatörün kanatçıkları arasına basınçlı olarak püskürtülür.
 2. Dezenfeksiyon işlemlerinden önce, evaparatörde Ek C de anlatılan temizlik işlemlerinin yapılması gerekiyor.

EK E- SOĞUTMA KULELERİ TEMİZLİĞİ :

 1. Soğutma kulesi sistemi suyu tamamne boşaltılır.
 2. Kule içerisindeki sprimkler, damla tutucular, pislik tutucu filtreler ve tüm ekipmanlar sökülerek, üzerindeki mevcut kreç ve kışır temizlenir.
 • Temizlik 1 birim asidik temizleyici (Taş asidi, (Teknophos C28) ile 5 birim su ile hazırlanan bir asit banyosunda ekipmanlar bekletilerek temizlik gerçekleşir.
 1. Soğutma kulesi – Kondanser hattı üzerinde var ise kireç – kaşır tabakası bir inhibitörlü asit ile temizlenmelidir.
 • Temizlik 1 birim asidik temizleyici (Taş asidi, (Teknophos C28) ile 5-10 birim su le kule haznesinde karıştırılarak sirküle edilmesi ile sağlanır.
 • Sirkülasyon 3-4 saat sürdükten sonra pompa durdurularak sistem boşaltılır.
 • Tekrar doldurularak sistem suyu içerisine PH yükseltici (Teknophos RPH 47) ilavesi ile sirküle edilerek PH nötralizasyonu sağlanmalı ve sistem tekrar boşaltılır.
 1. Taze su ile yeniden doldurulan soğutma kulesi suyu, 150 ppm ürün konsantrasyonu olacak şekilde Teknophos G50 veya Teknophos CL15 ile biyolojik olarak şartlanmalıdır.

EK F- DUŞ BAŞLIĞI VE ARMATÜR TEMİZLİĞİ:

 1. Duş başlıkları ve armatör içerisindeki pislik tutucular sökülür.
 2. Sökülen yüzeyler üzerinde , Aşırı deformasyon mevcut ise bu ekipmanlar değiştirilmelidir.
 3. Ekipmanlar değiştirilmeyecek ise , sökülen parçalar bir inhibitörlü asidik temizleyici (Teknophos C28) içeren bir banyo içerisinde bekletilerek mevcut kireç ve tortu tabakası temizlenir.

EK G- DUŞ BAŞLIĞI VE ARMATÜR VE GİDERLERİN DEZENFEKSİYONU:

 1. Bir el pompası haznesi dezenfektan (BC85) , tüm yüzeylerin üzerine yeteri kadar püskürtülür.
 2. Dezenfektasyondan önce EK F deki temizlik işlemi mutlaka yapılır.